October 30 2020 03:14:52


Navigci
· Foldal
· Magunkrl
· Szervezeti felpts
· Mentkutys Vizsgaszablyzatunk
· Aktulis rvzvdelmi fokozatok
· Galria
· Legutbbi fldrengsek
· Letltsek
· Cikkek
· Linkek
· Kapcsolatfelvtel
Felhasznlk
· Online vendgek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 6
· Legjabb tag: vidg
Helysg inf
Melyik rgibl mennyien vannak az oldalunkon.

Zagyvarkas 2
Budapest 1
nyirgyulaj 1

Tovbbiak >>>
Viharjelzs
Idjrs percrl-percre
Felhkp
Htrkp
Szltrkp
Mentőkutyás vizsgaszabályzatunk


INTER RESCUE Nemzetközi Mentőkutya Vizsgarendszer
Előszó


A KARISZ Karitatív Szövetség 2003-ban azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban Magyarországon, valamint a szomszédos országokban működő mentőcsoportokat egységesítse. Szükség esetén egymást kiegészítve segítsenek. A cél megvalósítása érdekében az évek során a legkülönbözőbb természeti katasztrófáknál (földrengés, cunami, sár/hó lavina, stb.) és hazai bevetéseken szerzett tapasztalatok alapján bevezetésre került az egységes képzési és vizsgarendszer. Működő tagszervezetek szakembereinek tapasztalatai alapján elfogadásra került a speciális mentés köréhez tartozó szakágankénti feladatrendszerek meghatározása illetve azok működőképességének biztosítása, ellenőrzése. Ennek nagyon fontos eleme a kutatási feladatokat ellátó kutyás szakág, ami a speciális mentőtevékenység alapját képezi. A többi szakág beavatkozása (búvár, alpin, egészségügy, stb.) a kutyás felderítők eredményeitől függ. A kutyás kutatók (kutya és vezetője) üzembiztossága és eredményessége érdekében létrehoztunk egy teszt-és vizsgarendszert, valamint kialakításra került egy kiképzőközpont, ahol ezeket mind teljesíteni lehet.


Teszt-és vizsgarendszer célja

Arra hivatott, hogy a tevékenységre szánt kutyákat kölyökkortól felkészítsük, teszteljük, vizsgáztassuk, életszerű feladatokon keresztül gazdájukkal együtt. A kutya az öregségi szakaszába érve gazdájával állapotfelmérésen vegyen részt, ahol részfeladatok ellátására is alkalmasságot nyerhet. A rendszer egységesíti a személyfelkutatásokban résztvevő kutyavezetők és kutyáik képzését, felkészültségük szintjeinek ellenőrzését. Lehetővé teszi a teljesített követelményrendszernek megfelelő minősítések, ajánlások kiadását.


Képzésre - Teszt-és vizsgára való jelentkezés feltételei

Kiképzésre jelentkezhet minden olyan kutyavezető aki, megfelel a személyi feltételeknek és szervezetének vezetője javasolja. A felkészítés központilag, igénynek megfelelően, turnusokban történik, Minimum létszám 5 fő

Kornak megfelel� tesztre, vagy vizsg�ra jelentkezhet kuty�j�val minden olyan kutyavezet� aki, elsaj�t�totta a k�zponti tanfolyamok anyagait �s az elm�leti teszten megfelelt.

D�ntn�k�k: A KARISZ szervezeti ar�ny�nak megfelel�en 5 f�s a test�let. Lemond�s, vagy kihal�s �tj�n meg�resedett hely p�ly�zhat�.

Szem�lyi felt�telek:

- Nagykor�s�g bet�lt�se
- KARISZ tagszervezeti aj�nl�s
- Kutya kik�pz�i-kik�pz�svezet�i tanfolyam megl�te
- Legal�bb 4 �ves �llami szerv �ltal igazolt eredm�nyes kuty�s kutat� tev�kenys�g -
- A KARISZ teszt �s vizsga rendszer�nek elm�leti �s gyakorlati ismerete


K�zponti tanfolyam anyagai

- bevet�si ter�leten t�rt�n� viselked�s, etikai elvek
- adatgy�jt�si �s ki�rt�kel�si technik�k (megt�rt�nt szitu�ci�s gyakorlatok)
- t�rk�p �s tereptani ismeretek
- helysz�n felt�rk�pez�se, v�zlat k�sz�t�si szempontok
- nyomk�pletek felismer�se, ter�leti lez�r�s, helysz�nel�si ismeretek
- r�di� forgalmaz�si szab�lyok ismerete
- feltal�l�skor szem�lyek �llapot�nak felm�r�se alkalmazhat� e�. ell�t�sok a szakseg�ts�g meg�rkez�s�ig. (szitu�ci�s gyakorlatok)
- Ment�szervezete �ltal haszn�lt eszk�z�k ismerete
- Alpintechnikai alapismeretek (romkutat�s)
- Statikai ismeretek (romkutat�s)
- M�szaki ment�si ismeretek (romkutat�s)
- v�zi j�rm�vek megismer�se (v�zi kutat�s)
- v�zi ment� alapismeretek
- b�v�r technikai alapismeretek
- �llatv�delmi el��r�sok ismerete
- kutya kinol�giai ismeretek
- kutya eg�szs�gtani ismeretek
- kutya alkalmazhat�s�gi ter�letei
- szagok fennmarad�sa �s terjed�se, az id�j�r�s �s terepviszonyok f�ggv�ny�ben
- a kuty�k korhat�r�nak megfelel� teszt illetve vizsga anyag�nak megismer�se
- k�pz�si elvek technik�k megismer�se, elsaj�t�t�sa


Szem�lyi felt�tel

- KARISZ Tagszervezeti tags�g (k�ld� szervezet eln�k�nek aj�nl�sa)
- nagykor�s�g el�r�se (bet�lt�tt 18 �let�v)
- igazolt b�ntetlen el��let (erk�lcsi bizony�tv�ny)
- eg�szs�g�gyi �s pszichikai alkalmass�g
- proszekt�rai igazol�s


Kuty�s team-el szemben t�masztott gyakorlati k�vetelm�nyek

A KARISZ c�lja, hogy olyan kutyavezet�t illetve kuty�t k�pezzen, akik egy�ttesen a legk�l�nb�z�bb helyzetekben helyt tudnak �llni �s seg�ts�get ny�jtsanak jelz�seikkel az elt�nt szem�lyek felkutat�s�hoz. Ennek megval�s�t�sa �rdek�ben az al�bbi tesztfeladatok elv�gz�s�t tartja sz�ks�gesnek: Kuty�k alkalmass�gi szempontrendszere:

- feladat ell�t�s�hoz sz�ks�ges genetikai �s fizikai alkalmass�g
- idegrendszeri r�termetts�g
- higi�niai �s eg�szs�g�gyi kontrollok (olt�sok)
- Olt�si k�nyv - hazai �s k�lf�ldi kiviteli �llatorvosi igazol�s


K�ly�k korban t�rt�n� gazd�hoz val� ker�l�s, szocializ�l�s

- lak�k�z�ss�gen bel�li nevel�s, csal�dhoz, emberekhez val� szoktat�s
- szobatisztas�gra val� nevel�s
- pihen�helyhez szoktat�s
- sz�ll�that�s�g fokoz�sa


. K�PESS�G VIZSG�LAT 6-8 H�NAPOS KUTY�K SZ�M�RA

K�vetelm�ny

FEDETT TER�LET:

A/Vezet� k�vet�se
B/Kapcsolattart�s
C/Keres�si st�lus
D/Kitart�s (ragaszkod�s)

ROMOS TER�LET:

A/Vezet� k�vet�se
B/Kapcsolattart�s
C/Keres�si biztons�g
D/Kitart�s (ragaszkod�s)

�RZ�KENYS�G:

A/F�st�n �tkel�s
B/Zajt�r�s

SZ�LLITHAT�S�G:

A/J�rm�be besz�ll�s
B/J�rm�be viselked�s
C/J�rm� elhagy�sa

APPORTK�SZS�G:

A/Aktivit�s
B/Fog�sk�szs�g

IDEGRENDSZER:

A/K�n�rz�kenys�g
B/Agresszivit�si hajlam

KUTY�K K�Z�TTI VISELKED�S:

A/Alkalmazkod� k�pess�g


�RT�KEL�SEK

HI�NYOS: a teszt folyam�n sikertelen�l, vagy neh�zs�gek �r�n v�grehajtott feladat

- csak a hi�nyok p�tl�sa ut�n adhat� ki min�s�t�s - 1 hi�nyos feladat eset�n 1 h�t eltelte ut�n �jra �rt�kelhet� a min�s�t�s (csak a hi�nyos feladatb�l) az el�z� megfelel�k figyelembe v�tel�vel: - egyn�l t�bb hi�nyos gyakorlat eset�n 1 h�nap eltelte ut�n teljes tesztre lehet �jra jelentkezni (eredm�nyt�l f�gg�en min�s�t�st szerezni)

MEGFELEL�: hi�nyoss�g n�lk�li , biztons�ggal v�grehajtott gyakorlatok

Megszerezhet� min�s�t�sek

1 a / ……… …………nev� k�ly�kkutya �s ………………….nev� vezet�je a 6-8 h�napos
2 kori tesztet eredm�nyesen teljes�tette . Felk�sz�lhet a k�vetkez� 2/ fiatal oszt�lyos tesztre.

1 b/ ……… …………nev� k�ly�k kutya �s ………………….nev� vezet�je a 6-8
h�napos kori tesztet az al�bbi felsorolt hi�nyokat p�tolva …… id� m�lva ism�telheti


Gyakorlati v�grehajt�s:

fedett ter�let:

• a kutyavezet� kuty�ja mozg�s�val ellent�tesen mozogva vez�nysz� kiad�sa n�lk�l k�zlekedik a gazos ter�leten d�ntn�ki utas�t�sig.
• kutya takar�sban v�rja vezet�je elb�j�s�t, majd elenged�skor akt�van keresi ( 3 perc eltelt�vel egyszeri hangjel adhat� )


romos ter�let:

• a kutyavezet� kuty�ja mozg�s�val ellent�tesen mozogva vez�nysz� kiad�sa n�lk�l k�zlekedik a romos ter�leten d�ntn�ki utas�t�sig.
• kutya takar�sban v�rja vezet�je elb�j�s�t, majd elenged�skor akt�van keresi ( 3 perc eltelt�vel egyszeri hangjel adhat� )


�rz�kenys�g:

• a kutya vezet�je szabadon beh�vja kuty�j�t egy 6m x 6m -es f�stfolyos�val •
• szeg�lyezett n�gyzet k�zep�be, majd egy�tt kij�nnek( 3 biztat�s megengedett) •
• a kutya vezet�je szabadon k�vet� kuty�j�val 1m -en bel�l elhalad egy j�r� aggreg�tor,vagy kompresszor mellett majd meg�llva l�ncf�r�sz ker�l beind�t�sra


sz�ll�that�s�g:

• sz�ll�t� j�rm� ajt� nyit�s�nak nyugodt t�r�se, enged�lyre besz�ll�s
• sz�ll�t� j�rm�ben 15 perc elt�lt�se, g�pkocsi k�r�l s�t�l�k, kuty�k
• sz�ll�t� j�rm� ajt� nyit�s annak nyugodt t�r�se, enged�lyre kisz�ll�s


apportk�szs�g:

.• k�zelbe 3 m majd 8 m t�vols�gra eldobott , 15 m-re kitett t�rgy megszerz�se
• felvett t�rgy tart�s birtokl�sa, k�nyszer n�lk�li gazd�hoz vitele


idegrendszer:

• kutya mellet tapsol�s, l�bbal dobbant�s, vagy felf�jt pap�rzs�k eldurrant�sa


Kuty�k k�z�tti viselked�s:

• id�seb kuty�k k�z�tti alkalmazkod� k�pess�g szabadon k�tetlen�l


1/ A-B FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT

1,5 �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTAT� KUTY�K SZ�M�RA K�VETELM�NY:

FELADATOK

SZ�LLITHAT�S�G

A/G�pkocsiba besz�ll�s
B/G�pkocsiban val� viselked�s
C/G�pkocsib�l kisz�ll�s


GAZDA MELLETT V�GREHAJTAND�

A/Folyamatos halad�s
B/Fordulatok
C/�ltet�s
D/Helyben marad�s
E/Fektet�s
F/Helyben marad�s


IR�NYITHAT�S�GI FELADATOK

A/El�rek�ld�s megadott ir�nyba (min 15 m)
B/Jelre fektet�s
C/Fektet�sb�l tov�bbk�ld�s
D/Jobbra – balra ir�ny�that�s�g
E/Beh�vhat�s�g


FELT�TLEN ELHOZ�S:
(egy pontb�l – 3 t�rgy)

A/F�mt�rgy (kulcscsom�)
B/Sz�vet t�rgy (szatyor)
C/Neh�zapport (3 kg)


�GYESS�GI FELADATOK

A/Akad�lyok lek�zd�se
B/Gazd�val egy�tt adott pontra eljut�s
C/Magasb�l m�lybe val� eljut�s


�RT�KEL�S

HI�NYOS: a teszt folyam�n �rt�kelhetetlen, vagy sikertelen a feladat v�grehajt�sa

I/A KEZELHET�S�G : „MEGFELELT” szak min�s�t�s el�r�se eset�n v�grehajthat� az I/B teszt ( 70 % alatti teljes�tm�ny eset�n a I/A teszt min. 1 h�nap m�lva meg kell ism�telni!)


Megszerezhet� min�s�t�sek:

a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a ………………….
szak�gi vizsg�t eredm�nyesen teljes�tette. A vizsg�t�l sz�m�tott egy �vig ………�v
,,,,,,,,,h� ……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot �s gyakorlatot szerezve az �v
letelte ut�ni �n�ll� munk�ra.

a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a …………………. szak�gi
vizsg�t hi�nyosan hajtotta v�gre. A vizsg�t�l sz�m�tott ………�v ,,,,,,,,,h� ……..napig
felk�sz�lhet �s �jb�li szak�gi vizsg�ra jelentkezhet.


I/ A-B FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT

I/A GYAKORLATI V�GREHAJT�S

Sz�ll�that�s�g:

. g�pkocsi ajtaj�t kinyitjuk a le�ltetett, helyben marad� kutya el�tt, jelre besz�ll�t�s
. g�pkocsiba z�rt kutya viselked�se, b�m�szkod� emberek, kuty�k elhalad�sakor
. g�pkocsi ajtaj�t kinyitjuk a benn l�v� kutya el�tt jelre kisz�ll�t�s


gazda mellett v�grehajtand�:

. d�ntn�k ir�ny�t�s�nak megfelel�en menetgyakorlat, fordulatok,�ltet�s-helyben- marad�s, fektet�s-helybenmarad�s (szabadon)


ir�ny�that�s�gi feladatok:

. d�ntn�k utas�t�sait k�vetve megadott ir�nyba k�ld�s, jelre fektet�s, utas�t�sra tov�bbk�ld�s ,jobbra-balra ir�ny�t�s , beh�v�s


felt�tlen elhoz�s:

. a kuty�t�l 10 m-re , egym�st�l 2 m-re elhelyezked� sorsz�mozott 3 t�rgy (kulcscsom�, szatyor, 3 kg-os apport) d�ntn�k k�r�se szerinti elhozat�sa


�gyess�gi feladatok:

. kutya szabadon 1 m-es pal�nk , libik�ka , fektetett l�tra , hord� akad�ly lek�zd�se
. d�ntn�k meghat�roz�sa alapj�n a kuty�t h�mban-h�ton egyik helyr�l a m�sikra kell eljuttatni �letszer� terepen
. 8 m-t�l magasabb helyr�l a kutya vezet� k�t�len leereszkedik a kuty�j�val


I/B FELADATOK

SZAGTECHNIKAI FELADATOK

A/T�rgyr�l szem�llyel azonos szagkatlan
kiv�laszt�s (h�rom szimat katlan k�z�l szabadon k�vet�ssel)
B/ 100 m hosszan nyom kidolgoz�sa
(szabadon k�vet�ssel)
C/ Nyomhoz tartoz� haszn�lati t�rgyak jelz�se (bejelentett m�don 3 db t�rgy)
D/ Magasban tal�lhat� szem�ly jelz�se


�L� �S HALOTT SZAG�NAK MEGK�L�NB�ZTET�SE

A/ �l� szem�ly jelz�se zavar�ssal
B/ Halott imit�ci� jelz�se zavar�ssal


FEDETT TEREPEN KERES�S

A/ Kitart�s ( 1 km megel�z� fut�s)
B/ Keres�si st�lus (kontaktus tart�s)
C/ Vadk�z�mb�ss�g
D/ Fekv� szem�ly jelz�se
E/ �l� szem�ly jelz�se
F/ Odavezet� k�pess�g


ROMOS TER�LETEN KERES�S

A/ Rombiztons�g (mozg�s,hang,f�st hat�sok)
B/ Ir�ny�that�s�g (utas�t�sok a mozg�sra)
C/ V�zszintes b�v�helyen szem�ly jelz�se
D/ F�gg�leges b�v�helyen szem�ly jelz�se
E/ Mutat�si k�pess�g (kapar�si �szt�n)


I/ A-B FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT

1,5 �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTAT� KUTY�K SZ�M�RA

I/B GYAKORLATI V�GREHAJT�SA


Szagtechnikai feladatok:

. a kutya vezet�je 3db szagkonzerv�tum k�z�l ind�t� szagk�nt kiv�laszt egyet
a kuty�ban t�rt�nt szagr�gz�t�s ut�n egy 20 m x 2 m-es leszalagozott ter�leten
a h�rom r�gz�tett szagmint�val megegyez� �s kijel�lt szimatkatlanok k�z�l a
v�lasztottal megegyez� felkutat�sa szabadon , azonos�t�s ut�n ind�t�s k�zl�se
. a szimatkatlant�l a kutya sz�lj�r�snak , er�ss�gnek megfelel�en szabadon nyomoz
. a nyom 50 cm-es k�rzet�ben nyommal szagazonos 3 t�rgy jelz�se bejelentett m�don
. nyom v�g�n val� viselked�s , talajr�l l�gszimatra val� �tv�lt�s , szem�ly kitart� jelz�se


�l� �s halott szag�nak megk�l�nb�ztet�se:

. 5 rejtekhelyb�l �l� szem�ly kiv�laszt�sa , el�re bejelentett m�don val� jelz�se , 4 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k)
. 5 rejtekhelyb�l halott konzerv�lt szag�nak , el�re bejelentett m�don val� jelz�se , 4 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k)
. 6 rejtekhelyb�l �l� szem�ly , majd halott konzerv�lt szag�nak bejelentett m�don jelz�se , 4 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k)


fedett terepen keres�s:

. p�r�zon vezetett kuty�val lass� fut�sban t�rt�n� 1 km megt�tele
. z�rt vadak lakta kertben egy �l� �s egy fekv� szem�ly megkeres�se , jelz�se
. kutya szem�lyekn�l 3 perc tart�zkod�sa kitart� jelz�se , elh�v�s ut�n oda vezet�s


romos ter�leten keres�s:

. ki�p�tett m� romon f�st �s hanghat�s mellett ir�ny�tott szisztematikus keres�s kutya vezet� seg�ti kuty�ja balesetmentes mozg�s�t, az elterel� ingerek melletti elhalad�st biztos�tja (aggreg�tor, �g� t�z , hangsz�r�n f�ldreng�s moraj , ment�k mozg�sa)
. v�zszintes �s f�gg�leges ki�p�tett b�v�helyen tal�lhat� szem�lyek jelz�se
. t�bb oldali kontrol�l�s , mutat�si k�pess�g ( kapar�ssal t�rt�n� ir�ny jelz�se)


2/ A-B FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT
2 �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTY�K SZ�M�RA


2/ A FELADATOK

SZ�LL�THAT�S�G

A/G�pkocsiba besz�ll�s
B/G�pkocsiban val� viselked�s ( t�bb kutya k�z�tt)
C/G�pkocsib�l kisz�ll�s
D/Sz�jkos�r t�r�se
GAZDA MELLETT SZEM�LYEK K�Z�TT V�GREHAJTAND� !

A /K�zleked�s �temv�lt�ssal
B/Fordulatok
C/Igazod�sok
D/�ltet�s-helyben marad�s
E/Fektet�s- helyben marad�s


IR�NY�THAT�S�GI FELADATOK

A/Ir�nyba k�ld�s ( min. 25 m)
B/T�volb�l fektet�s
C/T�volb�l �ltet�s- fektet�s- �ll�t�s
D/Tov�bbk�ld�s
E/Jobbra- balra ir�ny�that�s�g t�rben
F/Beh�v�s


FELT�TLEN ELHOZ�S
( egy pontb�l ir�ny�tott elhoz�s 20 m-r�l )

A/F�mt�rgy elhoz�sa
B/Sz�vett�rgy elhoz�sa
C/Neh�zapport elhoz�sa ( 5 kg-os )


�GYESS�GI FELADATOK

A/Akad�lyok lek�zd�se ( m�sz�-ugr�-k�sz�-billen� )
B/�lben sz�ll�t�s �tad�ssal
C/H�ton sz�ll�t�s ( l�tra )
D/K�t�lh�don sz�ll�t�s
E/Gazd�val k�t�len ereszked�s


�RT�KEL�S

HI�NYOS: a teszt folyam�n �rt�kelhetetlen,vagy sikertelen a feladat v�grehajt�sa.

2/ A KEZELHET�S�G: „MEGFELELT” szakmin�s�t�s eset�n a 2/b v�grehajthat�.
( 70 % alatti teljes�tm�ny eset�n a 2/a teszt min.1 h�nap eltelt�vel megism�telni!


Megszerezhet� min�s�t�sek:

a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a ………………….
szak�gi vizsg�t eredm�nyesen teljes�tette. A vizsg�t�l sz�m�tott egy �vig ………�v
,,,,,,,,,h� ……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot �s gyakorlatot szerezve az �v
letelte ut�ni �n�ll� munk�ra.

a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a …………………. szak�gi vizsg�t
hi�nyosan hajtotta v�gre. A vizsg�t�l sz�m�tott ………�v ,,,,,,,,,h� ……..napig felk�sz�lhet �s �jb�li
szak�gi vizsg�ra jelentkezhet.


2/ A-B FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT
2 – �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTAT� KUTY�K SZ�M�RA

2/ B GYAKORLATI V�GREHAJT�SA


Szagtechnikai feladatok:

. a kutya vezet�je 1-5-ig sz�mozott szagkonzerv�tum k�z�l ind�t� szagk�nt kiv�laszt egyet
. a kiv�lasztott szaganyag megismertetet�se a kuty�val r�gz�t�s a kuty�ban
( motiv�l�s h�m stb.)
. egy 40 m x 4 m-es leszalagozott ter�leten az �t r�gz�tett szag mint�val megegyez� kijel�lt szimatkatlanok k�z�l a kiv�lasztottal azonos felkutat�sa
(szabadon keres�s - a kutya befoly�sol�sa n�lk�l)
. a szimatkatlant�l a kutya sz�lj�r�snak , er�ss�gnek megfelel�en szabadon nyomoz
. a 200 m.- es nyom 50 cm-es k�rzet�ben 3 idegen t�rgy mellett nyomfektet�vel szagazonos 5 t�rgy jelz�se a bejelentett m�don
. nyom v�g�n val� viselked�s , talajr�l l�gszimatra val� �tv�lt�s , szintk�l�nbs�ggel elb�jt szem�ly jelz�se


�l� �s halott szag�nak megk�l�nb�ztet�se:

. 10 rejtekhelyb�l �l� szem�ly kiv�laszt�sa , el�re bejelentett m�don val� jelz�se 6 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k, korom)
. 10 rejtekhelyb�l halott konzerv�lt szag�nak , el�re bejelentett m�don val� jelz�se , 6 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k, korom)
. 10 rejtekhelyb�l �l� szem�ly , majd halott konzerv�lt szag�nak bejelentett m�don jelz�se, 6 terel� szag (mad�r , sz�rm�s �llat , �lelem , m�sz , emberi �r�l�k, korom)


Fedett terepen keres�s:

. p�r�zon vezetett kuty�val lass� fut�sban t�rt�n� 1,5 km megt�tele
. z�rt vadak lakta kertben egy �l� egy fekv� �l� szem�ly �s egy f�n tal�lhat� halott konzerv�tum megtal�l�sa – jelz�se (r�di�n k�zl�s)
. kutya szem�lyekn�l kitart� jelz�ssel ( 3 perc), elh�v�s ut�n kutya vezet� oda vezet�s


Romos ter�leten keres�s:

. ki�p�tett m� romon adatgy�jt�s alapj�n f�st �s hanghat�s mellett ir�ny�tott
szisztematikus keres�s – r�di�s inform�ci�s k�zl�s
. a kutya vezet�je seg�ti kuty�ja balesetmentes mozg�s�t, az elterel� ingerek melletti
elhalad�st biztos�tja (aggreg�tor, �g� t�z , hangsz�r�n f�ldreng�s moraj , ment�k mozg�sa, szir�na)
. v�zszintes �s f�gg�leges ki�p�t�s� b�v�helyen tal�lhat� �l� szem�lyek jelz�se (3 f� kontaktus)
. halott konzerv�tum jelz�se ( 1 anyag)
. t�bb oldali kontrol�l�s , mutat�si k�pess�g ( kapar�ssal t�rt�n� ir�ny jelz�se)


2/ C FELK�SZ�LTS�GI VIZSG�LAT
2 – �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTAT� KUTY�K SZ�M�RA

V�zen kutat�s


V�zen kutat� kutya �s gazd�ja �ltal v�grehajtand� gyakorlatsorok:
-G�pkocsiban val� viselked�s
-fegyelmi feladatsor.
-30 m�ter oda-vissza �sz�s kuty�val egy�tt, ki �s besz�ll�s partr�l, st�gr�l cs�nakba, viselked�s haj�ban menetk�zben. Keres�si kedv, kitart�s. Szagminta jelz�se uszad�k k�z�tt. V�z alatt l�v� szagminta jelz�se v�grehajt�si szab�lyzat szerint


Megszerzhet� min�s�t�sek:
a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a ………………….
szak�gi vizsg�t eredm�nyesen teljes�tette. A vizsg�t�l sz�m�tott egy �vig ………�v ,,,,,,,,,h�
……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot �s gyakorlatot szerezve az �v letelte ut�ni
�n�ll� munk�ra.


a/……… …………nev� kutya �s ………………….nev� vezet�je a ………………….
szak�gi vizsg�t hi�nyosan hajtotta v�gre. A vizsg�t�l sz�m�tott ………�v ……….h�
……..napig felk�sz�lhet �s �jb�li szak�gi vizsg�ra jelentkezhet.


3/ FELK�SZ�LTS�GI V�D�S
6 �VES KORT BET�LT�TT SPECI�LIS KUTAT� KUTY�K SZ�M�RA


�regs�gi vizsga

a kutya �s gazd�ja a szak�gi feladatot el tudja-e l�tni, vagy korl�toz�sok sz�ks�gesek a vizsgaanyaghoz k�pest. Kuty�kn�l 11 �v kutyavezet�kn�l 60 �ves kor a vizsg�lati hat�r.


Megszerezhet� min�s�t�sek:
a/……… …………nev� id�s kutya �s ………………….nev� vezet�je a ………………….
szak�gi vizsg�t korl�toz�s n�lk�l hajtotta v�gre.

a/……… …………nev� id�s kutya �s ………………….nev� vezet�je a …………………. szak�gi vizsg�t
az al�bbi ………………………feladatokra korl�tozta
Hozzszlsok
Mg nem kldtek hozzszlst
Hozzszls kldse
Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
rtkels
Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
YouTube - VideGalria - Legjabb videk

Albniai rvz ...
Vide Galria Megnyitsa
KARISZ Nemze...
Felhasznlnv

JelszRegisztrci | j jelsz

eletjel 34Hete
eletjel-r... 513Hete
Asarutheo... 00:00:00
Kayortipi... 00:00:00
Reenamix 00:00:00
VibaldImm... 00:00:00
Kasimsom 00:00:00
Bradleysleet 00:00:00
Folleckunsam 00:00:00
BenBidders 00:00:00

Vendg 1 Ma 0 tagunk volt itt.

(sszes tagunk 0%-a)
Legtbb: 1
Dtum: 2013.01.07
zenfal
zenet kldshez be kell jelentkezned.

Mg nem kldtek zenetet.
Die maincore.php wurde geändert!
Bitte füge das Security System lt. Online Dokumentation wieder ein.
The maincore.php was modify.
Please read the online documentation and modify your maincore.php again!


Open CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional